100,0% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam8Nie polecam0

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

Primadom.eu to sklep internetowy, dostępny w domenie Primadom.eu, prowadzony przez Primadom Piotr Leśniewicz z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwska 65a/1, NIP: 957-032-35-49, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym

sklep@primadom.eu.

 

1. Primadom Piotr Leśniewicz prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie primadom.eu.

 

2. Klienci mają możliwość korzystania z Primadom.eu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Primadom.eu (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Primadom.eu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Primadom Piotr Leśniewicz dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Primadom Piotr Leśniewicz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Primadom.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy

dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Primadom Piotr Leśniewicz, której przedmiotem są usługi świadczone przez Primadom Piotr Leśniewicz, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Primadom.eu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Primadom.eu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

 

5. Wszystkie produkty dostępne w Primadom.eu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Primadom.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon wg życzenia Klienta.. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Paragon zawsze dostarczany

jest w formie tradycyjnej.

 

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy przed wcześniejszym umówieniem się na odbiór osobisty zamówionego produktu. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Primadom.eu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

 

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Primadom Piotr Leśniewicz dotycząca zakupu danego produktu w Primadom.eu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Primadom.eu jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy Primadom Piotr Leśniewicz.

 

 

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Primadom.eu, Primadom Piotr Leśniewicz może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje

rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Primadom.eu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 

 

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Primadom Piotr Leśniewicz zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 

 

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Primadom Piotr Leśniewicz, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

 

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Primadom.eu, Primadom Piotr Leśniewicz zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

 

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do biura firmy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Primadom.eu informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Primadom.eu. W przypadku gdy znajduje się informacja „serwis Primadom”, produkt należy odesłać na adres magazynu Primadom Piotr Leśniewicz podany przez pracownika Firmy Primadom Piotr Leśniewicz, bądź dostarczyć osobiście do biura firmy mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Myśliwska 65a/1, po wcześniejszym kontakcie i uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w Primadom.eu, w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

 

 

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Primadom Piotr Leśniewicz odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Primadom Piotr Leśniewicz. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

 

14. Primadom Piotr Leśniewicz odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

 

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Primadom Piotr Leśniewicz podany w górnej części Regulaminu, na koszt Primadom Piotr Leśniewicz, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas

nadawania numeru RMA.

 

 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Primadom Piotr Leśniewicz niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Primadom Piotr Leśniewicz albo Primadom Piotr Leśniewicz nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani

tej wady nie usunęła.

 

 

17. Primadom Piotr Leśniewicz rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Primadom Piotr Leśniewicz nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Primadom Piotr Leśniewicz W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

 

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Primadom.eu i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklepu w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Primadom Piotr Leśniewicz dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Primadom Piotr Leśniewicz wskazanego w art. 13, na swój koszt.

 

 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Primadom.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Primadom.eu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

 

21. Podane przez Klientów dane osobowe Primadom Piotr Leśniewicz zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Primadom.eu wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Primadom.eu. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Primadom Piotr Leśniewicz w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku

ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Primadom.eu.

 

 

22. Primadom Piotr Leśniewicz może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Primadom.eu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Primadom Piotr Leśniewicz, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Primadom.eu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na

zasadach dotychczasowych.

 

 

23. Klient przy pierwszym logowaniu w Primadom.eu. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Primadom Piotr Leśniewicz

 

 

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

 

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Primadom Piotr Leśniewicz w ramach Primadom.eu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o

sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce

Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

 

 

1. Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

 

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Primadom.eu jest:

 

 

a. Primadom Piotr Leśniewicz - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Primadom Piotr Leśniewicz;

b. Sklep oraz Primadom Piotr Leśniewicz - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

 

 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Primadom Piotr Leśniewicz udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Primadom.eu, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklepu w zakresie Primadom.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Primadom.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 

 

6. Klienci mogą przeglądać Primadom.eu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Primadom.eu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Primadom Piotr Leśniewicz informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

 

 

9. W przypadku uzyskania przez Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Primadom.eu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

 

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Primadom Piotr Leśniewicz lub w Sklepie, są przekazywane

spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru

krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

 

 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Primadom.eu produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Primadom.eu sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

 

11. Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają

w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklep danych osobowych innemu niż Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklep administratorowi danych.

 

 

12. Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Primadom Piotr Leśniewicz oraz Sklep

zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował

wszystkich należności wobec Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklepu. lub też gdy Primadom Piotr Leśniewicz lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim

dotychczasowym zachowaniem w Primadom.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 

13. Dodatkowo, okazjonalnie, Primadom Piotr Leśniewicz za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Prmadom.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

 

14. Primadom Piotr Leśniewicz wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów

korygowania błędów systemowych.

 

 

15. Primadom Piotr Leśniewicz stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Primadom.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z

Primadom.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka

Cookies zamieszczona na stronie.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby odstąpic od umowy wypełnij Formularz odstąpienia od umowy.

 

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz

poniżej.

 

 

Przesyłkę po wypełnieniu formularza nadaj na adres:

Primadom Piotr Leśniewicz

80-283 Gdańsk

ul. Myśliwska 65a/1

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu

Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą 

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usługktórzy są przedsiębiorcami.

 

Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i – co do zasady – bez konsekwencji finansowych dotyczy bowiem tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą więc skorzystać z tego ustawowego uprawnienia.

 

Sprzedawca towarów lub usług może oczywiście dobrowolnie zaproponować kupującym przedsiębiorcom możliwość zwrotu produktu, ale to kwestia umowy pomiędzy stronami, a nie ustawowego obowiązku.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Primadom Piotr Leśniewicz

ul. Myśliwska 65a/1

80-283 Gdańsk

sklep@primadom.eu

 

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO do 24 grudnia 2014

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy PRIMADOM prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: PRIMADOM, Piotr Leśniewicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 65a/1, , NIP: 957-032-35-49, tel 502023453, adres email: biuro@primadom.com.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych: firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl